รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37064
นายกษิด์เดช  สายเมือง
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 925
รอประเมิน
37081
นายชิษณุพงศ์  ใสสะอาด
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
37083
นายณัชนน  แขมน้อย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37088
นายณัฐพงษ์  หลงเวช
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
37096
นายธนกฤต  อ่อนน้อม
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 925
รอประเมิน
37098
นายธนภัทร  คำมาโต
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3
รอประเมิน
37117
นายภาณุพงศ์  พรมเสน
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
37159
นางสาวกันต์ชนก  ซ้อนมณี
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
37163
นางสาวกานต์พิชชา  สุวรรณวงศ์
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3
รอประเมิน
10 
37176
นางสาวขวัญชนก  กันหาประกอบ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
11 
37177
นางสาวขวัญชนก  จันทรา
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
12 
37188
นางสาวจิดาภา  สกุลอ๊อต
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
รอประเมิน
13 
37204
นางสาวชนาภา  ปลาสุวรรณ
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
14 
37208
นางสาวชนิศา  ทองเจือ
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
15 
37217
นางสาวชัญญา  ข่มอาวุธ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
รอประเมิน
16 
37221
นางสาวณัฐกฤตา  วงศ์ฉายา
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
รอประเมิน
17 
37254
นางสาวณัฐชลิณี  เสนาธรรม
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
18 
37255
นางสาวณัฐชา  วังใน
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
19 
37299
นางสาวธนภรณ์  อิ่มโดด
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
20 
37304
นางสาวธมนวรรณ  ยอดยิ่ง
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
21 
37342
นางสาวนัยน์ปพร  แสงเรืองสกุล
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
22 
37356
นางสาวเบญจวรรณ  ถาปนา
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
23 
37360
เด็กหญิงปภาชนินท์  คำก๋อง
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
รอประเมิน
24 
37382
นางสาวปิยะพร  บรรเลง
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
25 
37436
นางสาวภริษา  ช่างเหล็ก
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
รอประเมิน
26 
37445
นางสาวรัตน์ภาดาธร  คำวรรณ
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
รอประเมิน
27 
37463
นางสาวเยาวพัฒน์  พานิชธนาคม
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
รอประเมิน
28 
37468
นางสาวรักชนก  ใจนวล
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
รอประเมิน
29 
37475
นางสาวลภัสรดา  ผูกพันธุ์
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
30 
37486
นางสาววรรณกานต์  ฟูอ้าย
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
31 
37520
นางสาวศิรินันท์  เตจาคำ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
32 
37526
นางสาวศุจีภรณ์  สรรพช่าง
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
33 
37529
นางสาวศุภากร  อุดมศิริพันธุ์
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
34 
37575
นางสาวอภิรตา  ถิ่นสุข
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
35 
37577
นางสาวอมราพร  ปินตา
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
36 
37590
นางสาวอารยา  สารศิริวงศ์
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
37 
37594
นางสาวเอมอัชฌา  แก้วมา
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
รอประเมิน
38 
38140
นายจารุวิทย์  จันทร์ภิรมย์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
39 
38141
นางสาวศิรินารถ  เตจาคำ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
40 
39316
นายภูริภัทร  คลทรงแสน
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
41 
39334
นางสาวณัฐณิชา  เชื้องาม
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
42 
39336
นางสาวณัฐิกา  สุทธการ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
43 
39356
นางสาวมณีรัตน์  ชมรัตน์
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
รอประเมิน
44 
39362
นางสาววัชชิราภรณ์  กาศสกุล
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
45 
39368
นางสาวอรณิชา  ศรีธิยศ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน