รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36488
นายกฤตภาส  อัศวรัตนาพันธ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36490
นายกฤษณพงศ์  ถิ่นการ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36519
นายธนะกฤษฎิ์  พรนิธิธนรัตน์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36543
นายแมนสรวง  อภิญญาลังกร
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36569
นางสาวกมลธร  ธิตินิลนิธิ
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
36580
นางสาวกัญญาณัฐ  กันกา
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
36593
นางสาวกัลยรัตน์  กวาวเจริญ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
36596
นางสาวกาญจนา  ราชหาญ
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
36649
นางสาวชลธิชา  พรชัยเจริญรัตน์
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
10 
36653
นางสาวชลิตา  อินวรกิจ
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
11 
36672
นางสาวฐิติรัตน์  อ่ำเอี่ยม
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
12 
36674
นางสาวฐิติวรดา  ดวงแก้ว
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
13 
36675
นางสาวณฐอร  กาทองทุ่ง
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
รอประเมิน
14 
36688
นางสาวณัฐณิชา  ข้ามเขา
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
15 
36693
นางสาวณัฐนภัสนนท์  กองคำ
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
16 
36709
นางสาวณิชปภาพันธ์  สุโขชัยยะกิจ
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
17 
36711
นางสาวทักษพร  จันทร์ต๊ะวงค์
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
18 
36738
นางสาวธันยธรณ์  พลราชม
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
19 
36762
นางสาวนันท์นภัส  หมื่นโฮ้ง
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
20 
36766
นางสาวนันทรัตน์  คำรอด
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
21 
36781
นางสาวเบญญาภา  อินทา
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
22 
36787
นางสาวปภัสจิรา  ปะวะศรี
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
23 
36811
นางสาวปิยะธิดา  ดวงหอม
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
24 
36817
นางสาวปุณยวีร์  ทองดี
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
25 
36822
นางสาวพจณิชา  ตันติยวรงค์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
26 
36829
นางสาวพรไพลิน  อินใจ
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
27 
36832
นางสาวพรหมญาณี  รัตนบุผา
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
28 
36853
นางสาวพิชญาภัค  ขันคำนันต๊ะ
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
29 
36860
นางสาวพิมพิศา  แคล้วสูงเนิน
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
30 
36863
นางสาวพีรพร  ระวังภัย
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
31 
36877
นางสาวภัทรภรณ์  ทองเมือง
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
32 
36888
นางสาวภัศรา  ดวงแก้วมณี
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
33 
36904
นางสาวรรัญรัตน์  วงค์ตะวัน
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
34 
36920
นางสาววรวลัญช์  ถุงเงิน
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
35 
36932
นางสาววัษยา  อเนกศิริกุล
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
36 
36936
นางสาววินัดดา  ทองอิ่น
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
37 
36947
นางสาวศิริภัสสร  เกรียงไกรเกียรติ
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
38 
36951
นางสาวปุญญาภา  แนววงศ์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
39 
36982
นางสาวสุภัชชา  ไก่แก้ว
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
40 
36990
นางสาวหทัยชนก  ขันคำนันต๊ะ
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
41 
38726
นางสาวกัญญาภรณ์  มาระสาร
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
42 
38750
นายนภาดล  ขึมจันทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
43 
38754
นางสาวปุณยนุช  ปัญญาแก้ว
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน