รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36489
นายกฤติชาติ  ชมภูมิ่ง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36504
นายชัยพฤกษ์  ไชยมา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36537
นายพุฒิพงศ์  นพรัตน์โกศัย
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
36542
นายภูริณัฐ  เสนะสุทธิ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
36572
นางสาวกมลวรรณ  ฟองอ่อน
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
36595
นางสาวกัลยรัตน์  บัวมูล
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
36602
นางสาวกานต์รวี  แกล้วกล้า
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
36618
นางสาวจิตต์โสภิณ  เสมอใจ
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
36621
นางสาวจิรัฐิพร  เชียงเนาว์
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
10 
36622
นางสาวจีรนันท์  ไชยวงค์
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
11 
36630
นางสาวชนกนันท์  ปลาลาศ
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
12 
36636
นางสาวชนกานต์  เครือบุญ
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
13 
36639
นางสาวชนมน  สายยืด
    A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
14 
36670
นางสาวฐิติภรณ์  อินทรรุจิกุล
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
15 
36673
นางสาวฐิติรัตน์  คำนนท์
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
16 
36694
นางสาวณัฐนันท์  รักสกุลแก้ว
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
17 
36698
นางสาวณัฐพร  อินทุ่ง
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
18 
36740
นางสาวธันยพร  สารดี
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
19 
36742
นางสาวธันรย์ชนก  แสนศิริ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
20 
36763
นางสาวนันท์นภัส  เรือลม
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
21 
36772
นางสาวนิธินัดดา  กาวี
    A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
22 
36775
นางสาวบัณฑิตา  บุตรติลา
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
23 
36812
นางสาวปิยาพัชร  กอบกำ
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
24 
36827
นางสาวพรปวีณ์  ยางผสม
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
25 
36828
นางสาวพรพัฒน์  เมฆแสน
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
26 
36834
นางสาวพลอยชมพู  ไกรสกุล
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
27 
36845
นางสาวพิชชาภา  ทินวล
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
28 
36848
นางสาวพิชญ์พิมล  ทะสน
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
29 
36850
นางสาวพิชญา  ทองอิ่น
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
30 
36867
นางสาวฟ้าใส  ชัยชนะ
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
31 
36875
นางสาวภัทรนารถ  อุปนันไชย
    A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
32 
36924
นางสาววรันธร  วงค์ทา
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
33 
36935
นางสาววิชญาดา  เวียงชัย
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
34 
36939
นางสาววิสสุตา  จิตรกว้าง
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
35 
36948
นางสาวศิริรัตน์  สีกันทะ
   Art in science
   ห้อง 921
รอประเมิน
36 
36967
นางสาวสุชญา  เอกวัฒนกุล
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
37 
36970
นางสาวสุชานันท์  สุทธิแสน
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
38 
36986
นางสาวสุวิชญา  เสือแซมเสริม
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
39 
36998
นางสาวอรณิชา  ศิริสานสุวรรณ
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
40 
38724
นางสาวกนกพร  เหมืองจา
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
41 
38758
นางสาวมินตรา  พันธ์ดี
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน