รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36508
นายณพวัฒน์  วุฒิเจริญ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36510
นายณภัสกร  วัลลภัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36518
นายธนภัทร  เสนสม
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36545
นายยุทธภูมิ  ชุมภูสาย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36561
นางสาวกชกร  ยอดสาร
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
36567
นางสาวกมลชนก  ศิริจันทร์
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
36603
นางสาวกานต์สินี  เมฆอากาศ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
36613
นางสาวเขมอัปสร  คำเหมือง
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
36619
นางสาวจิรสุตา  จิตจง
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
10 
36651
นางสาวชลธิดา  ใจเฉลา
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
11 
36654
นางสาวชัญญานุช  ธงสิบเก้า
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
รอประเมิน
12 
36656
นางสาวชุติกาญจน์  เกลี้ยกล่อม
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
13 
36671
นางสาวฐิติยา  สมจิตต์
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
14 
36690
นางสาวณัฐธิดา  ทองเหลือง
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
15 
36706
นางสาวณัฐิดา  ลำใย
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
16 
36710
นางสาวดวงฤดี  ขีดแต้ม
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
17 
36715
นางสาวทิพธัญญา  คนธรรพ์
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
18 
36732
นางสาวธัญญ์ฐิตา  สกุลเงินเตชาวัฒน์
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
19 
36737
นางสาวธัญวรัตน์  พลราชม
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
20 
36764
นางสาวนันท์นลิน  ผิวมะณี
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
21 
36773
นางสาวนิรดา  สระน้ำ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
22 
36797
นางสาวปรียาวรรณ  เรืองกรุณา
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
23 
36839
นางสาวพัชราภรณ์  สำเภา
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
24 
36856
นางสาวพิมพ์นิภา  คำคง
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
25 
36892
นางสาวมธุริน  ท้าวจันทร์
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
26 
36928
นางสาววริศรา  แขนอก
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
27 
36955
นางสาวศุภิสรา  ไชยริศรี
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
28 
36961
นางสาวสาธิตา  ธีระวงศนันท์
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
29 
36962
นางสาวสาริศา  สกุนนา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
30 
36966
นางสาวสุจิรา  ชินสว่างวัฒนกุล
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
รอประเมิน
31 
36973
นางสาวสุดารัตน์  จรจันทร์
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
32 
36974
นางสาวสุทธิดา  เทพิกัน
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
33 
36981
นางสาวสุภชา  ธรรมคง
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
34 
36989
นางสาวโสภิดา  นันตา
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
35 
36991
นางสาวอชิรญา  มุขรัตนมณีศรี
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
รอประเมิน
36 
36999
นางสาวอรณิชา  แก้วมา
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
37 
37000
นางสาวอรปรียา  ประมูลวงศ์ชัย
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
38 
37664
นางสาวธนพร  เทียนทอง
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
39 
38733
นางสาวจุฑามาศ  กองชนะ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
40 
38765
นางสาวสิตานันท์  พื้นงาม
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
41 
38771
นางสาวโสภิดา  วงค์เวียน
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน