รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36487
นายกฤตพล  อดุลย์นรเศรษฐ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36503
นายชวภณ  กวาวสาม
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36557
นายอนพัทย์  คำรังสี
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36570
นางสาวกมลเนตร  ชัยชนะ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
36585
นางสาวกัญญารัตน์  สุทธนะ
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
36592
นางสาวกัลยกร  ตันมา
    A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
36608
นางสาวเกวลิน  เจริญผล
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
36609
นางสาวเกวลิน  กีรติชลากรกุล
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 936
รอประเมิน
36642
นางสาวชนิกานต์  เรือนคำ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
10 
36643
นางสาวชนิกานต์  กะติวงศ์
   Art in science
   ห้อง 921
รอประเมิน
11 
36645
นางสาวชนิภรณ์  ผัดผ่อง
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
12 
36657
นางสาวชุติกาญจน์  สารตัน
   Art in science
   ห้อง 921
รอประเมิน
13 
36684
นางสาวณัฐกษินันท์  ถิ่นสุข
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
14 
36687
นางสาวณัฐญาพร  กอบกำ
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
15 
36691
นางสาวณัฐธิดา  อุปนันไชย
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
16 
36699
นางสาวณัฐมล  ศรีธิเรสน์
   Art in science
   ห้อง 921
รอประเมิน
17 
36701
นางสาวณัฐริกา  เป็นใจ
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
18 
36713
นางสาวทักษิณา  กาวิน
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
19 
36724
นางสาวธนภรณ์  ศรีใจอินทร์
   Art in science
   ห้อง 921
รอประเมิน
20 
36743
นางสาวธารารัตน์  โปร่งจิต
   Art in science
   ห้อง 921
รอประเมิน
21 
36750
นางสาวนพรัตน์  หลงฤทธิ์
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
22 
36769
นางสาวนิจจารีย์  คชปัญญา
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
23 
36785
นางสาวปนัดดา  หมั้นขันท์
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
24 
36791
นางสาวประภาวรินทร์  เอี่ยมสะอาด
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
25 
36794
นางสาวปรียาภรณ์  เสาร์แดน
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
26 
36798
นางสาวปวีณา  กันยะมี
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
27 
36840
นางสาวพัณณิตา  ไชยมงคล
    A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
28 
36847
นางสาวพิชญธิดา  คำวิชัย
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
29 
36854
นางสาวพิชามญชุ์  ชมสา
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
30 
36878
นางสาวภัทรมน  เหมืองจา
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
31 
36891
นางสาวมณิศรา  กาวีวล
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
32 
36916
นางสาววรรณกานต์  เชี่ยวพาณิชย์
   Art in science
   ห้อง 921
รอประเมิน
33 
36931
นางสาววันวิสา  พั่นเพียร
    A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
34 
36952
นางสาวศุภาพิชญ์  นันทวรรณ
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
35 
37002
นางสาวอัญชิษฐา  ธเนศสกุล
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
36 
37006
นางสาวพัชญากร  ศรีจันทร์
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
37 
37011
นางสาวอุมาพร  พันแพง
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
38 
37667
นางสาวศิรดา  ศรีผ่อง
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
39 
38734
นางสาวชนกนันท์  กล้าพังเทียม
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
40 
38770
นางสาวเสาวรส  อุตส่าห์
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน