รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36496
นายกิตติภัฏ  อริยะวงศ์ทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36514
นายต่อตระกูล  ภูสิมมา
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
36516
นายทัตธน  สุขสีทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36538
นายภัทรพล  สบายสุข
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
36552
นายศุภณัฐ  แขมน้อย
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
36556
นายอโณทัย  สุขสีทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36575
นางสาวกฤติกา  เพ็ชรหาญ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36610
นางสาวเกศวรินทร์  แสนสี
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 925
รอประเมิน
36617
นางสาวจิดาภา  พื้นอภัย
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
10 
36626
นางสาวจุฬาลักษณ์  สุขเรือง
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
11 
36628
นางสาวฉัตรดา  ทิพย์เนตร
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
12 
36661
นางสาวญาณิกา  เมตตาจิต
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
13 
36668
นางสาวฐิดาภา  กวางร้อง
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
14 
36696
นางสาวณัฐนันท์  ดวงโฮ้ง
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
รอประเมิน
15 
36721
นางสาวธนพร  สงวนเจียม
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
16 
36747
นางสาวนงนภัส  อ่อนน้อม
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
17 
36749
นางสาวนพมาศ  เวียงนาค
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 943
รอประเมิน
18 
36807
นางสาวปิยสุดา  ทิพย์ปัญญา
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
19 
36810
นางสาวปิยะธิดา  สุทธหลวง
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
20 
36813
นางสาวปิยาภรณ์  ดวงแก้วมณี
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
21 
36866
นางสาวแพรวา  กาทองทุ่ง
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
22 
36869
นางสาวภคพร  พรหมบุตร
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
23 
36870
นางสาววรินทร์ลดา  ฉลวยชัยภักดิ์
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
24 
36909
นางสาวรุจิเรข  ฮ่องลึก
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
25 
36922
นางสาววรัญญา  เทียมตา
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
26 
36930
นางสาววันวิสา  จันกัน
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
27 
36945
นางสาวศิรประภา  เย็นจิตร์
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
28 
36950
นางสาวศุภกร  เพิ่มขึ้น
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
29 
36996
นางสาวอมรรัตน์  เสนากุล
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
30 
37007
นางสาวอาริตา  ส่างแก้ว
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
31 
37008
นางสาวอิสริยา  พอเหมาะ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
32 
38751
นางสาวนัสนันท์  หล้าคำมี
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
33 
38752
นางสาวนิศากร  ฟองฝั้น
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
34 
38753
นางสาวปณิตตรา  อินทรรุจิกุล
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
35 
39377
นางสาวปัณฑิตา  ชุมศรี
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 925
รอประเมิน