รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36493
นายก้องภพ  เวียงนาค
    A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
36513
นายณัฐวุฒิ  เชียงเนาว์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36521
นายธราเทพ  ดวงต๊ะ
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
รอประเมิน
36523
นายธีรภัทร  สินธุวงศ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36532
นายพงศกร  บัวลอย
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
36546
นายรวิชญ์  แต้กุล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36551
นายศตวรรษ  บัวมูล
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
36563
นางสาวกชมน  อริยะสกุลชัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36564
นางสาวกนกพร  ลอสี
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
10 
36573
นางสาวกรวิภา  กันทะกะ
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
11 
36586
นางสาวกัญญาวีร์  ศรีธิ
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
12 
36631
นางสาวชนกเนตร์  สุวรรณดารักษ์
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
รอประเมิน
13 
36648
นางสาวชยุตรา  เสนากูล
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
รอประเมิน
14 
36652
นางสาวชลลดา  แลโสภา
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
15 
36655
นางสาวชาลิดา  เสนาสุทธิพรรณ
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
16 
36665
นางสาวญาณิศามน  กันถาด
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
17 
36681
นางสาวณัฏฐ์ธมนธ์  เหงี่ยมไพศาล
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
18 
36757
นางสาวนัทธ์ชนัน  จันตา
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
รอประเมิน
19 
36768
นางสาวนันธิชา  สามมา
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
รอประเมิน
20 
36802
นางสาวปาริชาต  มณีแดง
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
21 
36808
นางสาวปิยะณัฏฐ์  หงษ์ชัย
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
22 
36815
นางสาวปุณฑรี  ทิศา
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
23 
36824
นางสาวพนาวัลย์  วงศารัตนศิลป์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
24 
36838
นางสาวพัชรพร  ผูกจิต
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
25 
36879
นางสาวภัทรมน  สมภาร
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
26 
36887
นางสาวภัทราวดี  มุตตะศิริ
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
27 
36915
นางสาววรพีรานันท์  วงศ์อ่วน
    A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
28 
36918
นางสาววรรณวิษา  คำแก้ว
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
29 
36925
นางสาววราภรณ์  ขันขวา
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
30 
36957
นางสาวสรวีย์  กึกก้อง
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
31 
36960
นางสาวสโรชา  วงค์ตา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
32 
37668
นางสาวธรัสพร  เศวตปวิช
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
33 
38744
นางสาวณัฐนรี  ศิริโยธา
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
รอประเมิน
34 
38746
นายธนภัทร  สันป่าเป้า
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
35 
38762
นางสาวศิรกานต์  ใจหลัก
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน