รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36512
นายณัฐกฤต  ปิยะต๊ะ
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
36534
นายณัฐพัชร์  ฉัตรเกียรติคุณ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36550
นายวรวิช  เสนาธรรม
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
36576
นางสาวกฤติพร  อิ่นแก้ว
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
36581
นางสาวกัญญาณัฐ  บุญมี
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
36615
นางสาวจันทกานต์  ถุงแก้ว
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
36644
นางสาวชนิดา  แสนเสมอ
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
36650
นางสาวชลธิดา  ทาขัติ
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
รอประเมิน
36666
นางสาวญาสุมินทร์  บุญสุข
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
10 
36680
นางสาวณัฏฐณิชา  อ่ำอำพร
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
11 
36702
นางสาวณัฐวดี  กมลอนุวงศ์
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
รอประเมิน
12 
36707
นางสาวณิชกานต์  สายถิ่น
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
13 
36708
นางสาวณิชกานต์  เชิดชู
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
14 
36723
นางสาวธนพร  วุฒิโอสถ
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
15 
36727
นางสาวธมลวรรณ  ทิเขียว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
16 
36744
นางสาวธิญาดา  เสาวภานิศากร
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
17 
36753
นางสาวนภัสสร  ชัยแขม
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
18 
36774
นางสาวบงกช  ขุนนุชนารถ
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
19 
36778
นางสาวบุณยวีร์  บุณยเวทย์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
20 
36788
นางสาวปภาณิน  แสงเก่ง
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
21 
36826
นางสาวพรชิตา  เด็ดขาด
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
22 
36837
นางสาวพลอยลดา  ตะมะเสน
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
23 
36841
นางสาวพัทธวรรณ  เหล่ากาวี
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
24 
36842
นางสาวพัลลภัช  ปงลังกา
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
25 
36872
นางสาวภัณฑิรา  กาซ้อง
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
26 
36902
นางสาวโยธิตา  วาภิไหว
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
27 
36917
นางสาววรรณวิษา  ป๊อกแก้ว
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
28 
36965
นางสาวสุกัญญา  ยะปู่
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
รอประเมิน
29 
36976
นางสาวสุทิศา  ขวัญเพ็ง
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
30 
36983
นางสาวสุภัสสร  ทองคำ
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
31 
37004
นางสาวอาทิตยา  เวียงเจ็ด
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
32 
37005
นางสาวนฤนาท  บุญเกื้อหนุน
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
33 
37665
นายพันธวิศ  สุขทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
34 
38725
นางสาวกมลชนก  กาศสมบูรณ์
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
35 
38730
นายคฑาวุธ  ไหวพริบ
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
36 
38739
นางสาวณัฐจิรา  เลิศศิวนนท์
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
37 
38740
นางสาวณัฐณิชา  ทะวิลา
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
รอประเมิน
38 
38741
นางสาวณัฐณิชา  มาอุ่น
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
รอประเมิน
39 
38759
นางสาววรางคณา  แก้ววงษ์จันทร์
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
รอประเมิน
40 
38768
นางสาวสุภวรากาญจน์  วงศ์ษา
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
41 
38775
นายเอกลักษณ์  ลือโฮ้ง
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
42 
39373
นายสิรวิชญ์  เขื่อนแก้ว
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน