รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35977
นายรัฐธรรมนูญ  อัมพุนันทน์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
35981
นายวิทวัส  พรหมเมศว์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
35992
นายอนุชา  วังคำ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
36038
นางสาวกุศลารัตน์  มะโนรา
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
36063
นางสาวจุฬาลักษณ์  สมอทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
36074
นางสาวชยาภา  ไชยเพ็ชร
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
36083
นางสาวชุติมน  อินทรรุจิกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
36120
นางสาวณัฐนิชา  บุตรพรม
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
36131
นางสาวดาราวรรณ  แห่งศรีสุวรรณ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
10 
36156
นางสาวธันย์ชนก  สัทธรรมนุวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
11 
36168
นางสาวนฏยวรรณ  อินจินดา
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
12 
36171
นางสาวนภัสนันท์  เวียงนาค
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
13 
36227
นางสาวผัลย์ศุภา  แดนเกศินีวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
14 
36248
นางสาวพัทธ์ธีรา  เอื้อพรไพศาล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
15 
36271
นางสาวพีรีญา  ชะลอม
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน
16 
36285
นางสาวภัคจิรา  ธราวรรณ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน
17 
36287
นางสาวภัคจิรา  ใจกลม
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน
18 
36289
นางสาวภัทรนันท์  สัทธรรมนุวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน
19 
36314
นางสาวรัฐฏิญาพร  พอเหมาะ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
20 
36323
นางสาววรกัญญา  กิ่งแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน
21 
36422
นางสาวอารียา  มโนรส
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน
22 
37015
นางสาวณัฐนันท์  วิทยาภรณ์พงศ์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน
23 
38151
นายโกเมศ  แก้วกันทะ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
24 
38164
นายนันทิชา  ไชยวงศ์เมือง
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
   ห้อง ม.6/11 (245)
รอประเมิน
25 
38167
นายศุภณัฐ  หนองหล่าย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
26 
38179
นางสาวจันทกานต์  ดวงเดือน
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน
27 
38200
นางสาวปฏิภรณ์  พุทธทรง
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน
28 
38204
นางสาวพรธวัลแสง  ฟ้าสิทธิชัย
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน
29 
38205
นางสาวพรศิริ  อ่อนจา
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน
30 
38216
นางสาววรารัตน์  วงศ์แก้ว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
31 
38220
นางสาวอสมาภรณ์  พลายกลาง
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/11 (246)
รอประเมิน