รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35920
นายกันตพงศ์  นุ่มนวล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
35923
นายจักริน  จินาเสน
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
35961
นายบุญยวัทน์  มงคล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
35966
นายปิยังกูร  แช่มชื่น
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36016
นางสาวกอบทอง  ยอดยิ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
36017
นางสาวกัญชนก  ขวัญอยู่
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
36020
นางสาวกัญญาภัค  ทับเณร
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
36030
นางสาวกาญจนา  ป้องปัด
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
36035
นางสาวกุลภรณ์  แก้วแกมเกตุ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
10 
36068
นางสาวชนัญธิดา  อภิสิทธิ์เวชการ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
11 
36070
นางสาวชนิกานต์  ติลา
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
12 
36079
นางสาวช่อปาริชาต  แสงหล้า
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
13 
36087
นางสาวญาณิศา  รัตนทรงศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
14 
36100
นางสาวณัชชา  กองลี
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
15 
36107
นางสาวสุพิชญา  จันทร์ดำ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
16 
36127
นางสาวณิชาวีร์  ทิพย์วัน
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
17 
36138
นางสาวทิตยา  กาวีวน
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
18 
36144
นางสาวธนัชพร  ตาคำชัย
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
19 
36148
นางสาวธัญญานุช  อินต๊ะจวง
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
20 
36154
นางสาวธัญวลัย  อัฐวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
21 
36165
นางสาวธีราพร  กิ่งยอด
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
22 
36186
นางสาวนิกษา  ปัญญาพฤกษ์
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
รอประเมิน
23 
36195
นางสาวนุจิรา  แก้วมา
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
24 
36197
นางสาวบุศราคำ  เกสร
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
25 
36205
นางสาวปภาวี  วงค์ทา
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
26 
36210
นางสาวปราณชนก  พุทธิ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
27 
36215
นางสาวปวรฉัตร  ขันติศิวนนท์
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
28 
36253
นางสาวพิชชานุช  มะลิ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
29 
36258
นางสาวพิชญาภา  เหรา
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
30 
36263
นางสาวพิมพ์ตะวัน  เลิศราภิน
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
31 
36265
นางสาวพิมพ์มาดา  รองเดช
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
32 
36282
นางสาวภคิณี  ถิ่นทิพย์
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
33 
36283
นางสาวภณิตา  หม้อกรอง
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
34 
36286
นางสาวภัคจิรา  เกิดพุ่ม
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
35 
36290
นางสาวภัทรนันท์  เมฆแสน
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
36 
36313
นางสาวรัชฏากรณ์  ไชยขันแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
37 
36325
นางสาววรรณวิสาข์  วังคำ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
38 
36328
นางสาววรัชยา  ธงชัยเลิศ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
39 
36342
นางสาววิชญาพร  สันป่าเป้า
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
40 
36356
นางสาวศศิปรียา  จีกัน
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
41 
36387
นางสาวสุดารัตน์  สีตื้อ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
42 
36394
นางสาวสุภาพร  หล้าคำมี
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
43 
36408
นางสาวอรนิชา  สิทธิวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน
44 
38189
นางสาวณิรชา  มะอาจเลิศ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 542
รอประเมิน