รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35925
นายจิรายุส  กาทองทุ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
35997
นายอัครพงศ์  หล่ายเจ็ด
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36014
นางสาวกรองกาญจน์  แกล้วกล้า
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
36039
นางสาวเกศกมล  ปวงคำ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
36059
นางสาวจีรนันท์  กันทบุตร
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
36064
นางสาวชนกนันท์  หน่อแก้ว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36075
นางสาวชรินธร  ต่อเจริญ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
36082
นางสาวชุติกาญจน์  สิงหรัตนพันธุ์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
36085
นางสาวฌาคริตา  หมอยา
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
10 
36092
นางสาวฐิติชกานต์  ก่อกอง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
11 
36099
นางสาวณัชฉัตร  ศุภจิตรานนท์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
12 
36111
นางสาวณัฐชญา  เจริญชัย
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
13 
36119
นางสาวณัฐนรี  บุตรปัน
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
14 
36125
นางสาวณัฐศริน  ข่มอาวุธ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
15 
36132
นางสาวดาริกา  ทองแจ้น
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
16 
36134
นางสาวตรีชฎา  วันมหาใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
17 
36142
นางสาวธนภร  เทียมแสน
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
18 
36147
นางสาวธัญชนก  ชูศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
19 
36153
นางสาวธัญวรัตม์  ทนันชัย
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
20 
36155
นางสาวธัญสรณ์  หมื่นโฮ้ง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
รอประเมิน
21 
36178
นางสาวนันท์นภัส  มูลวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
22 
36181
นางสาวนันทนัช  จันลิ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
23 
36193
นางสาวนลินาสน์  กาทองทุ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
24 
36201
นางสาวปณิตา  ยานะแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
25 
36231
นางสาวพรธิดา  เงินคล้าย
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
26 
36235
นางสาวพรพนา  ปะระมะ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
27 
36238
นางสาวพรรณวรา  รัตนสุวรรณ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
28 
36249
นางสาวพัทธ์ธีรา  นามบุญ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
29 
36261
นางสาวพิชาภัค  วงศ์ธง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
30 
36288
นางสาวภัณฑิรา  วันมหาใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
31 
36303
นางสาวมิ่งขวัญชนก  อินทะรังษี
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
32 
36319
นางสาวลลิตา  ชูศรีจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
33 
36327
นางสาววรลักษณ์  เตปนะ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
34 
36341
นางสาววิชญาพร  ขอนดอก
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
35 
36357
นางสาวศศิมล  หล่ายแปด
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
36 
36379
นางสาวสุจิตรา  จีนดอน
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
37 
36389
นางสาวสุปรียา  สินธุชัย
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
38 
36393
นางสาวสุภัสสร  ศรีใจวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
39 
36395
นางสาวสุภาวดี  อุเทน
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
40 
36402
นางสาวอธิชา  สมัย
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน
41 
37682
นายภูวดล  จักรยาโน
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
42 
38188
นางสาวชนิตา  เกิดพูล
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42)
   ห้องเรียน ม.6/4 (544)
รอประเมิน