รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35950
นายธนาธิป  สั่งสอน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
35952
นายธรณินทร์  กันทะเสน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
35955
นายธีรภัทร  สุภาศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
35986
นายศุภวิชญ์  เทียมแสน
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36000
นางสาวกชพร  ทวีโล
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
36004
นางสาวกนกพิศสิณีย์  เสนามาตย์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
36037
นางสาวกุลสยา  ชุ่มเชย
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
36057
นางสาวจิรัชญาณ์  ถิ่นศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
36061
นางสาวจุฑานาถ  กอบกำ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
10 
36065
นางสาวชนกนาฏ  กันกา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
11 
36069
นางสาวชนากานต์  ข้ามเจ็ด
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
12 
36080
นางสาวชัญญานุช  อ่อนเป็ง
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
13 
36090
นางสาวญานิกา  ทองแจ้น
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
14 
36102
นางสาวณัชชา  กาทองทุ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
15 
36116
นางสาวณัฐธิดา  สุดแดน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
16 
36137
นางสาวทักษพร  ไชยยศ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
17 
36150
นางสาวธัญญารัตน์  ยาริตะ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
18 
36157
นางสาวธารวิมล  ไข่แก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
19 
36161
นางสาวธิติสุดา  สติมั่น
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
20 
36169
นางสาวนนทิชา  แก้วมุกดา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
21 
36190
นางสาวนิธิพร  กันทะวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
22 
36204
นางสาวปภาพร  ปาทาน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
23 
36206
นางสาวประภัสสร  แสงจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
24 
36216
นางสาวปวิชญา  ชมภูมิ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
25 
36218
นางสาวปวีณา  จันทรบุตร
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
26 
36219
นางสาวปัณณพร  อารินทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
27 
36221
นางสาวปานฝัน  นาวีพัฒนา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
28 
36225
นางสาวเปี่ยมใจ  แป้นแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
29 
36241
นางสาวพราวธิดา  คำเผือ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
30 
36310
นางสาวรักชนก  กาศลังกา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
31 
36311
นางสาวรักษ์วดี  ทมภักดิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
32 
36321
นางสาววธูสิริ  โป่งรักษ์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
33 
36331
นางสาววรินทร  แก้วกัน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
34 
36337
นางสาววันวิสาข์  ถุงเงิน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
35 
36358
นางสาวศิรกานต์  เงาะหวาน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
36 
36368
นางสาวสลิล  วงศ์อรินทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
37 
36369
นางสาวสวิตตา  สีสะอาด
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
38 
36397
นางสาวสุรางคนา  ทุ่งล้อม
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
39 
36407
นางสาวอรไท  สุทธนะ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
40 
36410
นางสาวอรวรรยา  อินขัด
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
41 
36427
นางสาวอุไรวรรณ  ดวงหอม
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
42 
38183
นางสาวฉัตรกมล  สวนพุฒ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน
43 
38780
นายนายแดนดาว  คณะนัย
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
รอประเมิน