รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35929
นายชญานิน  รสปิตุพงศ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
35933
นายชาญวิทย์  ถิ่นปา
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
35935
นายฐาปณพงศ์  ฟูคำ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
35939
นายณัฏฐกิตติ์  ท่วงที
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
35941
นายณัฐธัญ  นันตา
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
35999
นางสาวนิชาภา  วรโชติคุณาสิน
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
36002
นางสาวกนกกุล  ใจเอื้อ
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
36019
นางสาวกัญญาพัชร  สมุทรเพ็ชร
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
36023
นางสาวกัญญารัตน์  วงค์ญาติ
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
10 
36028
นางสาวกัลยณัฐ  สิงห์คำ
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
11 
36054
นางสาวจิรประภา  ดอนปัญญาไพร
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
12 
36056
นางสาวจิรภัทร  สองแคว
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
13 
36058
นางสาวจิรัญญารัตน์  ศรีสุวอ
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
14 
36062
นางสาวจุฑามาศ  กอบกำ
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
15 
36067
นางสาวชนัญชิดา  ใจอูบ
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
16 
36091
นางสาวฐานิชา  จินาการ
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
17 
36123
นางสาวณัฐวรรณ  ปวงจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
18 
36130
นางสาวดารารัตน์  กึกก้อง
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
19 
36182
นางสาวนันทรัตน์  คำลือ
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
20 
36211
นางสาวปราณปรียา  มังกรณ์
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
21 
36252
นางสาวพิชชาภา  โอภาส
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
22 
36259
นางสาวพิชญาภา  อัศวาภรณ์
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
23 
36267
นางสาวพิมพ์มาดา  มะโนศักดิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
24 
36279
นางสาวภคพร  รัตนเมืองสอง
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
25 
36302
นางสาวมานิตา  กาทองทุ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
26 
36306
นางสาวโยษิตา  นิธิสารัตถกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
27 
36316
นางสาวรัตนาภรณ์  ภู่มณี
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
28 
36336
นางสาววัชราภรณ์  สมปาน
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
29 
36354
นางสาวศศิกานต์  ปันปิยานนท์
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
30 
36360
นางสาวศิริพิชญา  เนตรทิพย์
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
31 
36363
นางสาวศุภจิตรา  เรือนแก้ว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
32 
36365
นางสาวศุภิสรา  ปัญญาชื่น
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
33 
36366
นางสาวสกุลกาญจน์  รูปสม
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
34 
36383
นางสาวสุชานรี  อุดมโภชน์
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
35 
36396
นางสาวสุภาสินี  เนตรทิพย์
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
36 
37014
นายขวัญมงคล  นรเดชานันท์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37 
38172
นายอภิรัตน์  เชื้อทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
38 
38176
นางสาวกัญญาพัชร  ตันแสน
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
39 
38196
นางสาวน้ำฝน  ถิ่นกันทา
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
40 
38210
นางสาวเมธาวดี  จินากูล
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน
41 
38212
นางสาวรัชดาพร  ขอนขะแจะ
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/7 (231)
รอประเมิน