รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35930
นายชนกฤษณ์  หมุดปิน
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
35938
นายณภัทร  น้อยม่วง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
35958
นายนภดล  เขียวสลับ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
35968
นายพิงค์ภิวัฒน์  สีดอนทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
35993
นายอนุพงศ์  โฮ้งจิก
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36011
นางสาวกมลเรศ  มากมาย
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
36026
นางสาวกันตินันท์  กุณี
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
36042
นางสาวขวัญฤทัย  วิหก
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
36048
นางสาวจิดาภา  ประสมสวย
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
10 
36053
นางสาวจินต์จุฑา  ภูริปัญญาวรกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
11 
36055
นางสาวจิรภัทร์  บุญเกิ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
12 
36072
นางสาวชนิดาภา  ยะปะนันท์
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
13 
36076
นางสาวชลธิชา  ผารุธรรม
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
14 
36077
นางสาวชลธิชา  อุดธรรมใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
15 
36086
นางสาวญาณาธิป  กาสาร
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
16 
36093
นางสาวฐิติมา  กวาวปัญญา
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
17 
36164
นางสาวธีรวรรณ  ขันธ์เครือ
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
18 
36174
นางสาวนราภรณ์  พริ้งเพลิด
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
19 
36198
นางสาวเบญจพร  สิงหกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
20 
36200
นางสาวปฏิพร  เตี่ยวศิริ
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
21 
36209
นางสาวปรางพิชญ์  วงศ์วชิระนนท์
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
22 
36224
นางสาวปุริมปรัชญ์  ดวงแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
23 
36284
นางสาวภรณ์ชนก  ปลอดโปร่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
24 
36296
นางสาวภาวิณีย์  วิริยะวงษ์
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
25 
36308
นางสาวรวิวรรณ  มีเพียร
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
26 
36312
นางสาวรักษ์สมร  สมร
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
27 
36338
นางสาววารุณวรีย์  ทับทิมแท้
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
28 
36347
นางสาววีณัฏฐ์  ขันตี
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
29 
36355
นางสาวศศิชา  กองโกย
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
30 
36390
นางสาวสุปรียา  สายทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
31 
36391
นางสาวสุพรรณิกา  เครือพาน
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
32 
36405
นางสาวอมิตา  สารดี
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
33 
36428
นางสาวไอยรา  ฉลอม
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
34 
36485
นายกรภัทร์  แสงโรจน์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
35 
37017
นางสาวพีรดา  ลือวัฒนานนท์
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
36 
38163
นายนลธวัฒน์  กลัดคำ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37 
38171
นายอติกันต์  ชวนคุ้มเกล้า
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
38 
38193
นางสาวธัญพิชชา  แก้วเกิด
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
39 
38199
นางสาวปฏิพร  ก้อนจินดา
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
40 
38209
นางสาวพิณทิภา  ไกรสินธุ์
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน
41 
38211
นางสาวเมธาวดี  ดีแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/8 (242)
รอประเมิน