รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36499
นายจิรายุ  บุญญานันท์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36515
นายตะวัน  ตาคำ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36522
นายธฤติธีร์  อินต์ธะวิชัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36536
นายพิสุทธิ์  แสงสิน
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36548
นายรัฐภูมิ  ทุ่งสิบสาม
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
36553
นายศุภสัณห์  ปารมาลย์
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
36566
นางสาวกนกวรรณ  พรมเมศร์
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
36606
นางสาวกุลจิรา  ทิราวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
36612
นางสาวเขมจิรา  สัตยประกอบ
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
10 
36637
นางสาวชนเตชินี  แพนแลน
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
11 
36641
นางสาวชนากานต์  วาสนะตระกูล
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
12 
36692
นางสาวณัฐธีรา  สัจจะนรพันธ์
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
13 
36712
นางสาวทักษอร  อินทรรุจิกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
14 
36717
นางสาวทิพวรรณ  ทวียนต์เนรมิตร
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
15 
36725
นางสาวธนัชพร  ทำดี
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
16 
36770
นางสาวนิชดา  สุทธภักติ
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
17 
36783
นางสาวป.รวีร์  สงวนรัตนเกษ
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
18 
36786
นางสาวปพิชญา  ขยันดี
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
19 
36801
นางสาวปารมีพร  จักรทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
20 
36809
นางสาวปิยะธิดา  แก้วพรม
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
21 
36820
นางสาวผกาภัทร์  คุ้มญาติ
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
22 
36843
นางสาวพิชชา  กองลี
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
23 
36857
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  จิตต์บุญ
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
24 
36862
นางสาวพิมสราญ  หนองแส
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
25 
36868
นางสาวภคพร  วิลัย
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
26 
36911
นางสาวลลิตา  ประยูรศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
27 
36944
นางสาวศศิวิมล  จิตมะโน
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
28 
36972
นางสาวสุชานุช  ปราบริปู
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
29 
36984
นางสาวสุภาพร  ปวงเริ่ม
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
30 
37666
นายพงศกร  ทองประไพ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
31 
38162
นายธีธัช  วีรณรงค์กร
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน