รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36073
นางสาวชนิตา  สมบูรณ์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
36498
นายจารุกิตติ์  คำพับ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36525
นายปกรณ์  วสุธาร
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
36539
นายภาคภูมิ  ศรีใจอินทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
36560
นางสาวไจร่า  บีซิชน
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
36562
นางสาวกชพร  แผ่นทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
36568
นางสาวกมลชนก  เจริญพืชผลไทย
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
36578
นางสาวกวินทรา  กันจะนะ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
36584
นางสาวกัญญารัตน์  ดอกพยอม
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
10 
36605
นางสาวกิตติวรรณ  ธนาทิกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
11 
36623
นางสาวจุฑาทิพย์  แช่มช้อย
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
12 
36624
นางสาวจุฑารัตน์  กรุงศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
13 
36659
นางสาวชุติมณฑน์  สุภเมธีสกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
14 
36662
นางสาวญาณภัทร  ช่างไม้
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
15 
36689
นางสาวณัฐธิชา  แก้วมณีวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
16 
36695
นางสาวณัฐนันท์  ยอดดี
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
17 
36726
นางสาวธนัชพร  โลกคำลือ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
18 
36745
นางสาวธิดารัตน์  ซ้องกา
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
19 
36751
นางสาวนภสร  วงศ์แพทย์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
20 
36752
นางสาวนภัสรา  สลักหล่าย
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
21 
36756
นางสาวนัฐพร  ประดับ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
22 
36777
นางสาวบุณฑริกา  ชุ่มใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
23 
36780
นางสาวเบญจมาศ  สุวรรณสิทธิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
24 
36792
นางสาวปรางค์วลัย  ดวงใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
25 
36814
นางสาวปุณญาดา  อินทร์แก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
26 
36836
นางสาวพลอยชมพู  วงศ์ยาไชย
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
27 
36861
นางสาวพิมลรัตน์  จิตขาว
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
28 
36893
นางสาวมนัญชยา  หมื่นโฮ้ง
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
29 
36934
นางสาววิชชากร  โปร่งแสง
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
30 
36949
นางสาวศิริลักษณ์  สีสด
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
31 
36954
นางสาวศุภิสรา  สาใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
32 
36988
นางสาวโสฐิดา  กุณวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
33 
36994
นางสาวอภิชญา  จันทรยากุล
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
34 
36997
นางสาวอรณิชา  โสภา
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
35 
37003
นางสาวอัญชิสา  เทพเปียง
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
36 
37670
นางสาวพรนภา  พรวญหาญ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
37 
38727
นางสาวกัณฐิกา  แก้วสันเทียะ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
38 
38729
นางสาวเกวลี  ขวัญสิริปัญญา
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
39 
38742
นางสาวณิฐธิชา  ขึมจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
40 
38748
นางสาวธีรนาฎ  แก้วเจริญ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
41 
38749
นางสาวนงณภัทร  พุ่มเป็ง
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
42 
38756
นางสาวภัคธิมา  เศวตชินเรศร์
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
43 
38761
นางสาวศรสวรรค์  ทวีสิน
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
44 
38764
นางสาวศุภิสรา  ป่าเขียว
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
45 
38766
นางสาวสินีนาฏ  วาดว้า
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน
46 
38773
นายอนุรักษ์  ศิลปรายะ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
47 
38774
นางสาวอิษฏา  สีทิ
   เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/11 (245)
ผ่าน