รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36322
นางสาววรกมล  ปาละ
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
36491
นายกวินชัย  ประกอบการ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36494
นายกันตพัฒน์  วิจารณ์จิตร
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36502
นายชลิต  แสงอรุณ
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
รอประเมิน
36509
นายณภัทร  แก้วโมรา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36526
นายปฏิภาณ  กันยะมี
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36527
นายปณตพล  ชมชื่น
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36529
นายปิติพันธ์  ดอกแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
36531
นายปุณณวิช  วงค์เมือง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
10 
36549
นายวรวิช  หมื่นโฮ้ง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
11 
36574
นางสาวกริษฐา  เสนาป่า
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
12 
36599
นางสาวกานต์ธีรา  ศักดิ์โสภิณ
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
13 
36600
นางสาวกานต์ธีรา  สมฤทธิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
14 
36607
นางสาวกุลนิษฐ์  พหุสัจจธรรม
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
15 
36616
นางสาวจิณณพัต  ปราบหงษ์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
16 
36635
นางสาวชนกสุดา  ชัยนิมิตร
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
17 
36658
นางสาวชุติกาญจน์  แจ่มใจหาญ
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
18 
36677
นางสาวณัฎฐ์ชญา  โสภารัตน์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
19 
36682
นางสาวณัฏฐธิดา  ขัดนันตา
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
20 
36748
นางสาวนนทลี  หอมหวาน
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
21 
36784
นางสาวปณาลี  เที่ยงตรง
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
22 
36790
นางสาวปภาวรินทร์  ใจดี
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
23 
36819
นางสาวเปมิกา  จันทรัตน์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
24 
36835
นางสาวพลอยชมพู  โกเสนตอ
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
25 
36873
นางสาวภัณฑิรา  ทองน้อย
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
26 
36890
นางสาวภูริชญา  ตะนาวรรณ์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
27 
36900
นางสาวมิ่งขวัญ  ลำดวน
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
28 
36958
นางสาวสรัลชนา  กรุณา
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
29 
36959
นางสาวสริตา  แสงแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
30 
36963
นางสาวสิตาพร  สุขกันต์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
31 
36964
นางสาวสิริภาภร  เทียมแสน
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
32 
36980
นางสาวสุพิชญา  วงศ์วันดี
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
33 
36995
นางสาวอภิษฎา  คนชม
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
34 
37063
นางสาวปภาดา  ไอศูรย
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
35 
38731
นายคณิช  แห่งพิษ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36 
38735
นางสาวชยาภรณ์  รักษาพวก
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน
37 
38737
นายชวกร  ยงเจริญ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
38 
38763
นายศุภวิชญ์  ทางกลาง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
39 
38791
นางสาวจุฑารัตน์  เพาะเจาะ
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
   ห้อง ม.6/12 (642)
ผ่าน