รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36488
นายกฤตภาส  อัศวรัตนาพันธ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36490
นายกฤษณพงศ์  ถิ่นการ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36519
นายธนะกฤษฎิ์  พรนิธิธนรัตน์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36543
นายแมนสรวง  อภิญญาลังกร
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36569
นางสาวกมลธร  ธิตินิลนิธิ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
36580
นางสาวกัญญาณัฐ  กันกา
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
36593
นางสาวกัลยรัตน์  กวาวเจริญ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
36596
นางสาวกาญจนา  ราชหาญ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
36649
นางสาวชลธิชา  พรชัยเจริญรัตน์
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
10 
36653
นางสาวชลิตา  อินวรกิจ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
11 
36672
นางสาวฐิติรัตน์  อ่ำเอี่ยม
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
12 
36674
นางสาวฐิติวรดา  ดวงแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
13 
36675
นางสาวณฐอร  กาทองทุ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
14 
36688
นางสาวณัฐณิชา  ข้ามเขา
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
15 
36693
นางสาวณัฐนภัสนนท์  กองคำ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
16 
36709
นางสาวณิชปภาพันธ์  สุโขชัยยะกิจ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
17 
36711
นางสาวทักษพร  จันทร์ต๊ะวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
18 
36738
นางสาวธันยธรณ์  พลราชม
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
19 
36762
นางสาวนันท์นภัส  หมื่นโฮ้ง
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
20 
36766
นางสาวนันทรัตน์  คำรอด
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
21 
36781
นางสาวเบญญาภา  อินทา
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 542
ผ่าน
22 
36787
นางสาวปภัสจิรา  ปะวะศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
23 
36811
นางสาวปิยะธิดา  ดวงหอม
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
24 
36817
นางสาวปุณยวีร์  ทองดี
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
25 
36822
นางสาวพจณิชา  ตันติยวรงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
26 
36829
นางสาวพรไพลิน  อินใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
27 
36832
นางสาวพรหมญาณี  รัตนบุผา
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
28 
36853
นางสาวพิชญาภัค  ขันคำนันต๊ะ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
29 
36860
นางสาวพิมพิศา  แคล้วสูงเนิน
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
30 
36863
นางสาวพีรพร  ระวังภัย
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
31 
36877
นางสาวภัทรภรณ์  ทองเมือง
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
32 
36888
นางสาวภัศรา  ดวงแก้วมณี
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
33 
36904
นางสาวรรัญรัตน์  วงค์ตะวัน
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
34 
36920
นางสาววรวลัญช์  ถุงเงิน
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
35 
36932
นางสาววัศยา  อเนกศิริกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
36 
36936
นางสาววินัดดา  ทองอิ่น
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
37 
36947
นางสาวศิริภัสสร  เกรียงไกรเกียรติ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
38 
36951
นางสาวปุญญาภา  แนววงศ์
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
39 
36982
นางสาวสุภัชชา  ไก่แก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
40 
36990
นางสาวหทัยชนก  ขันคำนันต๊ะ
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
41 
38726
นางสาวกัญญาภรณ์  มาระสาร
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน
42 
38750
นายนภาดล  ขึมจันทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
43 
38754
นางสาวปุณยนุช  ปัญญาแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง 542
ผ่าน