รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36489
นายกฤติชาติ  ชมภูมิ่ง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36504
นายชัยพฤกษ์  ไชยมา
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
36537
นายพุฒิพงศ์  นพรัตน์โกศัย
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
36542
นายภูริณัฐ  เสนะสุทธิ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
36572
นางสาวกมลวรรณ  ฟองอ่อน
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
36595
นางสาวกัลยรัตน์  บัวมูล
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
36602
นางสาวกานต์รวี  แกล้วกล้า
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
36618
นางสาวจิตต์โสภิณ  เสมอใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
36621
นางสาวจิรัฐิพร  เชียงเนาว์
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
10 
36622
นางสาวจีรนันท์  ไชยวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
11 
36630
นางสาวชนกนันท์  ปลาลาศ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
12 
36636
นางสาวชนกานต์  เครือบุญ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
13 
36639
นางสาวชนมน  สายยืด
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
14 
36670
นางสาวฐิติภรณ์  อินทรรุจิกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
15 
36673
นางสาวฐิติรัตน์  คำนนท์
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
16 
36694
นางสาวณัฐนันท์  รักสกุลแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
17 
36698
นางสาวณัฐพร  อินทุ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
18 
36740
นางสาวธันยพร  สารดี
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
19 
36742
นางสาวธันรย์ชนก  แสนศิริ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
20 
36763
นางสาวนันท์นภัส  เรือลม
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
21 
36772
นางสาวนิธินัดดา  กาวี
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 543
ผ่าน
22 
36775
นางสาวบัณฑิตา  บุตรติลา
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
23 
36812
นางสาวปิยาพัชร  กอบกำ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
24 
36827
นางสาวพรปวีณ์  ยางผสม
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
25 
36828
นางสาวพรพัฒน์  เมฆแสน
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
26 
36834
นางสาวพลอยชมพู  ไกรสกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
27 
36845
นางสาวพิชชาภา  ทินวล
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
28 
36848
นางสาวพิชญ์พิมล  ทะสน
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
29 
36850
นางสาวพิชญา  ทองอิ่น
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
30 
36867
นางสาวฟ้าใส  ชัยชนะ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
31 
36875
นางสาวภัทรนารถ  อุปนันไชย
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
32 
36924
นางสาววรันธร  วงค์ทา
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
33 
36935
นางสาววิชญาดา  เวียงชัย
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
34 
36939
นางสาววิสสุตา  จิตรกว้าง
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
35 
36948
นางสาวศิริรัตน์  สีกันทะ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
36 
36967
นางสาวสุชญา  เอกวัฒนกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
37 
36970
นางสาวสุชานันท์  สุทธิแสน
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
38 
36986
นางสาวสุวิชญา  เสือแซมเสริม
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
39 
36998
นางสาวอรณิชา  ศิริสานสุวรรณ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
40 
38724
นางสาวกนกพร  เหมืองจา
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน
41 
38758
นางสาวมินตรา  พันธ์ดี
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง 543
ผ่าน