รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35944
นายธนกร  มินรินทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36492
นายก้องกิดากร  กลิ่นจันทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36495
นายกิตติกวิน  ปรีชา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36506
นายชาคริต  ขัดเชิง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36535
นายพัชรพล  ดวงแสง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36579
นางสาวกษมา  สายทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
36587
นางสาวกัญญาวีร์  สมดา
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
36598
นางสาวกานต์ธีรา  ชัยพิชิต
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
36627
นางสาวฉัตรชนก  ศิริวัฒนกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
10 
36647
นางสาวชยาวีร์  เดือนดาว
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
11 
36663
นางสาวญาณินท์  ศักดี
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
12 
36664
นางสาวญาณินท์  แสนเตชะ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
13 
36700
นางสาวณัฐรัตน์  หวลอารมณ์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
14 
36714
นางสาวทัศน์วรรณ  บุญประเสริฐ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
15 
36729
นางสาวธวัลรัตน์  เทพสาธร
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
16 
36735
นางสาวธัญลักษณ์  ฟูน้อย
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
17 
36736
นางสาวธัญลักษณ์  งามทรง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
18 
36746
นางสาวธิษณา  วงศ์จันทรา
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
19 
36795
นางสาวปรียาภัทร  คำเหมือง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
20 
36816
นางสาวปุณณดา  เตชะพี
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
21 
36823
นางสาวพชร  สันป่าแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
22 
36849
นางสาวพิชญ์สินี  ถุงเงิน
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
ผ่าน
23 
36852
นางสาวพิชญาพรรณ  บุญชัยพร
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
24 
36864
นางสาวพุทธามาศ  บุญจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
25 
36865
นางสาวเพียงตะวัน  กาบจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
26 
36871
นางสาวภัณฑิรา  ชื่นนอก
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
27 
36881
นางสาวภัทรวดี  เม่นเงิน
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
28 
36886
นางสาวภัทรานิษฐ์  กึกก้อง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
29 
36895
นางสาวมนัสนันท์  เพ็ญสิทธิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
30 
36905
นางสาวรวินันท์  นาห้วย
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
31 
36906
นางสาวรวิสรา  เวียงอินทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
32 
36907
นางสาวรสสุคนธ์  คันธะวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
33 
36913
นางสาวลักษณาพร  สิงห์นิกร
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
34 
36921
นางสาววรัชยา  ชัยธรรม
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
35 
36968
นางสาวสุชานันท์  อุดคำมี
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
36 
36969
นางสาวสุชานันท์  สุกัณทา
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
37 
36971
นางสาวสุชานันท์  จินดาจำรูญ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
38 
36977
นางสาวสุธาชิณี  มณีพรหม
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
39 
36979
นางสาวสุพิชญา  อิสริยเตชะ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
40 
37001
นางสาวอักษราภัค  สมบัตินันท์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
41 
37009
นางสาวอิสริยาภรณ์  ถาวรมงคล
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
42 
37671
นางสาวศุภิตรา  ฉลอม
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
43 
38728
นางสาวกานต์ธีรา  ศิลป์ทองจันดา
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน
44 
38745
นางสาวณัฐริกา  ลิ้มสุวรรณ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
ผ่าน