รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36487
นายกฤตพล  อดุลย์นรเศรษฐ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36503
นายชวภณ  กวาวสาม
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36557
นายอนพัทย์  คำรังสี
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36570
นางสาวกมลเนตร  ชัยชนะ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
36585
นางสาวกัญญารัตน์  สุทธนะ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
36592
นางสาวกัลยกร  ตันมา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
36608
นางสาวเกวลิน  เจริญผล
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
36609
นางสาวเกวลิน  กีรติชลากรกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
36642
นางสาวชนิกานต์  เรือนคำ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
10 
36643
นางสาวชนิกานต์  กะติวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
11 
36645
นางสาวชนิภรณ์  ผัดผ่อง
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
12 
36657
นางสาวชุติกาญจน์  สารตัน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
13 
36684
นางสาวณัฐกษินันท์  ถิ่นสุข
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
14 
36687
นางสาวณัฐญาพร  กอบกำ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
15 
36691
นางสาวณัฐธิดา  อุปนันไชย
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
16 
36699
นางสาวณัฐมล  ศรีธิเรสน์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
17 
36701
นางสาวณัฐริกา  เป็นใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
18 
36713
นางสาวทักษิณา  กาวิน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
19 
36724
นางสาวธนภรณ์  ศรีใจอินทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
20 
36743
นางสาวธารารัตน์  โปร่งจิต
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
21 
36750
นางสาวนพรัตน์  หลงฤทธิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
22 
36769
นางสาวนิจจารีย์  คชปัญญา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
23 
36785
นางสาวปนัดดา  หมั้นขันท์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
24 
36791
นางสาวประภาวรินทร์  เอี่ยมสะอาด
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
25 
36794
นางสาวปรียาภรณ์  เสาร์แดน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
26 
36798
นางสาวปวีณา  กันยะมี
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
27 
36840
นางสาวพัณณิตา  ไชยมงคล
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
28 
36847
นางสาวพิชญธิดา  คำวิชัย
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
29 
36854
นางสาวพิชามญชุ์  ชมสา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
30 
36878
นางสาวภัทรมน  เหมืองจา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
31 
36891
นางสาวมณิศรา  กาวีวล
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
32 
36916
นางสาววรรณกานต์  เชี่ยวพาณิชย์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
33 
36931
นางสาววันวิสา  พั่นเพียร
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
34 
36952
นางสาวศุภาพิชญ์  นันทวรรณ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
35 
37002
นางสาวอัญชิษฐา  ธเนศสกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
36 
37006
นางสาวพัชญากร  ศรีจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
37 
37011
นางสาวอุมาพร  พันแพง
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
38 
37667
นางสาวศิรดา  ศรีผ่อง
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
39 
38734
นางสาวชนกนันท์  กล้าพังเทียม
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
40 
38770
นางสาวเสาวรส  อุตส่าห์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน