รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36496
นายกิตติภัฏ  อริยะวงศ์ทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36514
นายต่อตระกูล  ภูสิมมา
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
36516
นายทัตธน  สุขสีทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36538
นายภัทรพล  สบายสุข
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
36552
นายศุภณัฐ  แขมน้อย
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
36556
นายอโณทัย  สุขสีทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36575
นางสาวกฤติกา  เพ็ชรหาญ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36610
นางสาวเกศวรินทร์  แสนสี
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
36617
นางสาวจิดาภา  พื้นอภัย
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
10 
36626
นางสาวจุฬาลักษณ์  สุขเรือง
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
11 
36628
นางสาวฉัตรดา  ทิพย์เนตร
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
12 
36661
นางสาวญาณิกา  เมตตาจิต
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
13 
36668
นางสาวฐิดาภา  กวางร้อง
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
14 
36696
นางสาวณัฐนันท์  ดวงโฮ้ง
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
15 
36721
นางสาวธนพร  สงวนเจียม
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
16 
36747
นางสาวนงนภัส  อ่อนน้อม
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
17 
36749
นางสาวนพมาศ  เวียงนาค
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
18 
36807
นางสาวปิยสุดา  ทิพย์ปัญญา
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
19 
36810
นางสาวปิยะธิดา  สุทธหลวง
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
20 
36813
นางสาวปิยาภรณ์  ดวงแก้วมณี
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
21 
36866
นางสาวแพรวา  กาทองทุ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
22 
36869
นางสาวภคพร  พรหมบุตร
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
23 
36870
นางสาววรินทร์ลดา  ฉลวยชัยภักดิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
24 
36909
นางสาวรุจิเรข  ฮ่องลึก
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
25 
36922
นางสาววรัญญา  เทียมตา
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
26 
36930
นางสาววันวิสา  จันกัน
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
27 
36945
นางสาวศิรประภา  เย็นจิตร์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
28 
36950
นางสาวศุภกร  เพิ่มขึ้น
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
29 
36996
นางสาวอมรรัตน์  เสนากุล
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
30 
37007
นางสาวอาริตา  ส่างแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง ม.6/7 (246)
ผ่าน
31 
37008
นางสาวอิสริยา  พอเหมาะ
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
32 
38751
นางสาวนัสนันท์  หล้าคำมี
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
33 
38752
นางสาวนิศากร  ฟองฝั้น
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
34 
38753
นางสาวปณิตตรา  อินทรรุจิกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน
35 
39377
นางสาวปัณฑิตา  ชุมศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-14)
   ห้อง ม.6/12 (1046)
ผ่าน