รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36493
นายก้องภพ  เวียงนาค
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
36513
นายณัฐวุฒิ  เชียงเนาว์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36521
นายธราเทพ  ดวงต๊ะ
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
36523
นายธีรภัทร  สินธุวงศ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36532
นายพงศกร  บัวลอย
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
36546
นายรวิชญ์  แต้กุล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36551
นายศตวรรษ  บัวมูล
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
36563
นางสาวกชมน  อริยะสกุลชัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36564
นางสาวกนกพร  ลอสี
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
10 
36573
นางสาวกรวิภา  กันทะกะ
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
11 
36586
นางสาวกัญญาวีร์  ศรีธิ
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
12 
36631
นางสาวชนกเนตร์  สุวรรณดารักษ์
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
13 
36648
นางสาวชยุตรา  เสนากูล
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
14 
36652
นางสาวชลลดา  แลโสภา
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
15 
36655
นางสาวชาลิดา  เสนาสุทธิพรรณ
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
16 
36665
นางสาวญาณิศามน  กันถาด
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
17 
36681
นางสาวณัฏฐ์ธมนธ์  เหงี่ยมไพศาล
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
18 
36757
นางสาวนัทธ์ชนัน  จันตา
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
19 
36768
นางสาวนันธิชา  สามมา
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
20 
36802
นางสาวปาริชาต  มณีแดง
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
21 
36808
นางสาวปิยะณัฏฐ์  หงษ์ชัย
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
22 
36815
นางสาวปุณฑรี  ทิศา
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
23 
36824
นางสาวพนาวัลย์  วงศารัตนศิลป์
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
24 
36838
นางสาวพัชรพร  ผูกจิต
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
25 
36879
นางสาวภัทรมน  สมภาร
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
26 
36887
นางสาวภัทราวดี  มุตตะศิริ
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
27 
36915
นางสาววรพีรานันท์  วงศ์อ่วน
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
28 
36918
นางสาววรรณวิษา  คำแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
29 
36925
นางสาววราภรณ์  ขันขวา
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
30 
36957
นางสาวสรวีย์  กึกก้อง
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
31 
36960
นางสาวสโรชา  วงค์ตา
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
32 
37668
นางสาวธรัสพร  เศวตปวิช
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
33 
38744
นางสาวณัฐนรี  ศิริโยธา
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน
34 
38746
นายธนภัทร  สันป่าเป้า
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
   ห้อง 242
ผ่าน
35 
38762
นางสาวศิรกานต์  ใจหลัก
   เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
   ห้อง 242
ผ่าน