รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36512
นายณัฐกฤต  ปิยะต๊ะ
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36534
นายณัฐพัชร์  ฉัตรเกียรติคุณ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
36550
นายวรวิช  เสนาธรรม
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36576
นางสาวกฤติพร  อิ่นแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36581
นางสาวกัญญาณัฐ  บุญมี
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36615
นางสาวจันทกานต์  ถุงแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36644
นางสาวชนิดา  แสนเสมอ
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36650
นางสาวชลธิดา  ทาขัติ
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36666
นางสาวญาสุมินทร์  บุญสุข
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
10 
36680
นางสาวณัฏฐณิชา  อ่ำอำพร
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
11 
36702
นางสาวณัฐวดี  กมลอนุวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
12 
36707
นางสาวณิชกานต์  สายถิ่น
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
13 
36708
นางสาวณิชกานต์  เชิดชู
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
14 
36723
นางสาวธนพร  วุฒิโอสถ
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
15 
36727
นางสาวธมลวรรณ  ทิเขียว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
16 
36744
นางสาวธิญาดา  เสาวภานิศากร
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
17 
36753
นางสาวนภัสสร  ชัยแขม
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
18 
36774
นางสาวบงกช  ขุนนุชนารถ
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
19 
36778
นางสาวบุณยวีร์  บุณยเวทย์
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
20 
36788
นางสาวปภาณิน  แสงเก่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
21 
36826
นางสาวพรชิตา  เด็ดขาด
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
22 
36837
นางสาวพลอยลดา  ตะมะเสน
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
23 
36841
นางสาวพัทธวรรณ  เหล่ากาวี
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
24 
36842
นางสาวพัลลภัช  ปงลังกา
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
25 
36872
นางสาวภัณฑิรา  กาซ้อง
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
26 
36902
นางสาวโยธิตา  วาภิไหว
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
27 
36917
นางสาววรรณวิษา  ป๊อกแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
28 
36965
นางสาวสุกัญญา  ยะปู่
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
29 
36976
นางสาวสุทิศา  ขวัญเพ็ง
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
30 
36983
นางสาวสุภัสสร  ทองคำ
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
31 
37004
นางสาวอาทิตยา  เวียงเจ็ด
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
32 
37005
นางสาวนฤนาท  บุญเกื้อหนุน
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
33 
37665
นายพันธวิศ  สุขทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
ผ่าน
34 
38725
นางสาวกมลชนก  กาศสมบูรณ์
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
35 
38730
นายคฑาวุธ  ไหวพริบ
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36 
38739
นางสาวณัฐจิรา  เลิศศิวนนท์
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
37 
38740
นางสาวณัฐณิชา  ทะวิลา
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
38 
38741
นางสาวณัฐณิชา  มาอุ่น
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
39 
38759
นางสาววรางคณา  แก้ววงษ์จันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
40 
38768
นางสาวสุภวรากาญจน์  วงศ์ษา
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
41 
39373
นายสิรวิชญ์  เขื่อนแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน