ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียน
จำนวนรับ
ระดับชั้น
1102
นางสาวยุรีพร หาญยุทธ
เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41) ห้อง ม.6/5 (545)
20
กิจกรรมเฉพาะ
1103
นางวิภารัตน์ ตาวิยะ
เรียงร้อยอักษรา ห้อง 922
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1106
นายกันตพัฒน์ แสนสา
เกร็ดวรรณคดีไทย ห้อง 659
21
กิจกรรม ม.ต้น
1107
นางปัณฑารีย์ ต้นกล
ภาษาพาเพลิน ม.ต้น ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
21
กิจกรรม ม.ต้น
1109
นางปิยวรรณ สังข์จันทราพร
เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 19-35) ห้อง ม.6/7 (246)
17
กิจกรรมเฉพาะ
1115
นายกันต์ธนัชย์ รัตนวงค์ กันติธรานนท์
เยาวรุ่นนักวิจารณ์ ห้อง 668
21
กิจกรรม ม.ต้น
1116
นายพลร่ม ดอกแก้ว
รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก ห้อง 511
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1122
นางณัฐธิดา แสนใหญ่
เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1125
นางสาวคณิสสร แสงมณี
เพลงพาเพลิน ห้อง 343
21
กิจกรรม ม.ต้น
1127
นายวิทยา ปันแก้ว
ภาษาน่ารู้ ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
21
กิจกรรม ม.ต้น
1128
นางอารีญา แม่นยำ
เขียนสื่อความ ม.ต้น ห้อง 321
21
กิจกรรม ม.ต้น
1130
นางจันทร์ทิพย์ ทองวัง
รักษ์ภาษาไทย ห้อง 931
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1131
นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์
ภาษาพาสนุก ห้อง 931
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1132
นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง
สนุกคิดพิชิตภาษา ห้อง 646
21
กิจกรรม ม.ต้น
1134
นายอนุสรณ์ ยุทธแสน
ภาษาสร้างสรรค์ ห้อง 648
21
กิจกรรม ม.ต้น
1135
นางนริศรา หงษ์หนึ่ง
ภาษาไทยในเสียงเพลง ห้อง 923
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1202
นางทิพวรรณ ภาคาผล
เอแม็ท ม.ต้น ห้อง 641
21
กิจกรรม ม.ต้น
1203
นายสมชาย อินตา
ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์ ห้อง 333
21
กิจกรรม ม.ต้น
1207
นายวรคุณ ทองอิ่น
คณิตคิดสนุก ห้อง 647
21
กิจกรรม ม.ต้น
1208
นางวาสนา แสงสร้อย
คณิตคิดสร้างสรรค์ 2 ห้อง 654
21
กิจกรรม ม.ต้น
1220
นางสาววรารัตน์ จดจำ
เสริมทักษะ ม.4/1 ห้อง 514
15
กิจกรรมเฉพาะ
1222
นางสาวฐิติกาญจน์ กาศลังกา
ซูโดกุ (Sudoku) ห้อง 636
21
กิจกรรม ม.ต้น
1223
นางสาวสุพัตรา แก้วสีทอง
คณิตคิดสร้างสรรค์ 1 ห้อง 654
21
กิจกรรม ม.ต้น
1224
นางสุรีย์ แสนเพ็ชร์
คณิตศิลป์ ห้อง 332
21
กิจกรรม ม.ต้น
1225
นางสายสุนี เนตรทิพย์
IQ 180 ห้อง 645
21
กิจกรรม ม.ต้น
1227
นางสุประวีณ์ ดอกบัว
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ห้อง 641
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1228
นางสาวกาญจนา ไชยชนะ
คณิตคิดสนุก 1 ห้อง 641
21
กิจกรรม ม.ต้น
1229
นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญ
ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ ห้อง 426
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1230
นายปิยพัทธ์ รุจนพิสุทธ์
ภาษาลาว วรรณคดี ห้อง 322
21
กิจกรรม ม.ต้น
1231
นายอลงกรณ์ เอกตะ
เสริมทักษะ ม.5/1 ก ห้อง 513
15
กิจกรรมเฉพาะ

 


จำนวนกิจกรรม 150 กิจกรรม : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>