ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม สถานที่เรียน จำนวนรับ
1=ม.ต้น 2=ม.ปลาย
1220
นางสาววรารัตน์ จดจำ
เสริมทักษะ ม.4/1 ก ห้อง ม.4/1 (514)
15
2
1222
นางสาวฐิติกาญจน์ กาศลังกา
คณิตคิดสร้างสรรค์ 3 ห้อง 646
22
1
1223
นางสาวสุพัตรา แก้วสีทอง
คณิตคิดสร้างสรรค์ 1 ห้อง 654
22
1
1224
นางสุรีย์ แสนเพ็ชร์
To Be Number One ม.ปลาย ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
20
2
1225
นางสายสุนี เนตรทิพย์
IQ 180 ห้อง 645
22
1
1227
นางสุประวีณ์ ดอกบัว
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ห้อง 943
20
2
1228
นางสาวกาญจนา ไชยชนะ
คณิตคิดสนุก 1 ห้อง 641
22
1
1229
นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญ
ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ ห้อง 426
20
2
1230
นายปิยพัทธ์ รุจนพิสุทธ์
อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์ ห้อง 322
22
1
1231
นายอลงกรณ์ เอกตะ
เสริมทักษะ ม.5/1 ก ห้อง 513
15
2
1232
นางนันท์มนัส ปิยรัตน์เจริญ
คณิตคิดสนุก 2 ห้อง 936
20
2
1234
นางสาวฐานิดา พรหมวัชรานนท์
A-math ห้อง 923
20
2
1235
นางฐิติมา ศรีจันทร์
ซูโดกุ ห้อง 426
20
2
1236
นางสาวณิชชาวีณ์ หมู่ธรรมไชย
ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด ห้อง 942
20
2
1238
นางสาวกมลกานต์ ศรีธิ
เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 ) ห้อง ม.6/1 (512)
14
3
1239
นายธีระรัฐ หล้าเชียงของ นางสาวศุภิสรา จันทร์เพ็ง
To Be Number One ม.ต้น ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
22
1
1240
นายบุญญบุตร ฐาปะนา
เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2) ห้อง 652
27
1
1241
นางสาวสุกัญญาภัค เลี้ยงไกรลาศ
พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi) ห้อง 331
22
1
1243
นางสาวศุภิสรา จันทร์เพ็ง
เสริมวิชาการ ม.1/1 ห้อง ม.1/1
36
1
1244
นายบุญญบุตร ฐาปะนา นายจตรนต์ สายอุต นายทศพร ววรณา
อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร) โดม 4-5
30
1

 


จำนวนกิจกรรม 152 กิจกรรม : 8 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>