ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียน
จำนวนรับ
ระดับชั้น
1232
นางนันท์มนัส ปิยรัตน์เจริญ
คณิตคิดสนุก 2 ห้อง 921
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1234
นางสาวฐานิดา พรหมวัชรานนท์
A-math ห้อง 923
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1235
นางฐิติมา ศรีจันทร์
ซูโดกุ ห้อง 426
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1236
นางสาวณิชชาวีณ์ หมู่ธรรมไชย
ติวคณิตศาสตร์ ห้อง 942
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1238
นางสาวกมลกานต์ ศรีธิ
เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 ) ห้อง ม.6/1 (512)
16
กิจกรรมเฉพาะ
1239
นางสาวศุภิสรา จันทร์เพ็ง
สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ ห้อง 311
21
กิจกรรม ม.ต้น
1240
นายบุญญบุตร ฐาปะนา
เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20) ห้อง ม.6/12 (642)
20
กิจกรรมเฉพาะ
1241
นางสาวสุกัญญาภัค เลี้ยงไกรลาศ
พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi) ห้อง 331
21
กิจกรรม ม.ต้น
1242
นางสาวณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร
เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18) ห้อง 242
18
กิจกรรมเฉพาะ
1244
นายบุญญบุตร ฐาปะนา
อาสาจราจร โดม 4-5
30
กิจกรรม ม.ต้น
1304
นางสาวพอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ
เสริมทักษะ ม.4/1 ข ห้อง ม.4/1 (514)
15
กิจกรรมเฉพาะ
1308
นางทับทิม กาทองทุ่ง
เสริมวิทย์ ม. 2 ห้อง 416
21
กิจกรรม ม.ต้น
1309
นางธาริณี ระย้าแก้ว
วิทยาศาสตร์สนุก ห้อง 413
21
กิจกรรม ม.ต้น
1310
นางสาวชรัญญา พานิช
ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข ห้อง 513
15
กิจกรรมเฉพาะ
1312
นางสาวประภาพรรณ จันตา
เสริมวิชาการ ม.2/1 ห้อง 416
36
กิจกรรมเฉพาะ
1313
นางสาวณัฐพร แสนอินทร์
นักพฤกษศาสตรน้อย ห้อง 412
21
กิจกรรม ม.ต้น
1317
นางสาวขวัญดาว ใจงาม
ถักโครเชต์ ม.ต้น ห้อง 412
21
กิจกรรม ม.ต้น
1318
นางวราภรณ์ กาศมณี
เสริมวิชาการ ม.1/1 ห้อง 415
36
กิจกรรมเฉพาะ
1319
นางวาณี สุทธกุล
เสริมเคมี ห้อง 443
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1323
นางนิรมัย รักวิชา
เสริมทักษะเคมี ม.4 ห้อง 933
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1330
นายวชิรวิทย์ เสมอใจ
เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21) ห้อง 543
21
กิจกรรมเฉพาะ
1331
นางสาวพรณิชา พรหมเสนา
จัดสวนถาด ห้องปฏิบัติการเคมี 433
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1332
นางสาวกนกภรณ์ ธรรมไชยางกูร
เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22) ห้อง 542
22
กิจกรรมเฉพาะ
1333
นางสาวอมรรัตน์ ซำเจริญ
เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44) ห้อง 544
22
กิจกรรมเฉพาะ
1334
นางสุณิชญา กันทากาศ
สนุกกับ Bio ห้อง 446
21
กิจกรรม ม.ต้น
1335
นางพัชนี อุปนันไชย
เพื่อนช่วยเพื่อน ห้อง 414
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1336
นางแอนนา วัชรเกตุ
ต้นไม้ของฉัน ห้อง 412
20
กิจกรรม ม.ต้น
1342
นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ์
เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21) ห้อง ม.6/5 (544)
21
กิจกรรมเฉพาะ
1343
นายวิทวัส วรรณสุคนธ์
ตะลุยโจทย์ ONET เคมี 441
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1344
นางขวัญฤทัย จันทร์สุข
เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31) ห้อง ม.6/1 (512)
15
กิจกรรมเฉพาะ

 


จำนวนกิจกรรม 150 กิจกรรม : 5 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>