ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียน
จำนวนรับ
ระดับชั้น
1810
นางสาววัลลิกา อ่วมทิพย์
ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.3/2) ห้อง ม.2/2 (651)
15
กิจกรรมเฉพาะ
1811
นางจินตนา ทะนันชัย โซเลียม
Smart English ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
20
กิจกรรม ม.ต้น
1816
นางรัชชา เล้าสกุล
เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43) ห้อง 542
21
กิจกรรมเฉพาะ
1820
นางสาวทัดดาว ศรชัย
พิชิต HSK ห้อง 635
20
กิจกรรม ม.ต้น
1821
นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์
Board game ห้อง 423
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1822
นางมณีภัทร บุญญาสัย
ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2) ห้อง 421
31
กิจกรรมเฉพาะ
1825
นางสาวรุ่งนภา ไชยยม
เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39) ห้อง ม.6/12 (642)
19
กิจกรรมเฉพาะ
1830
นางสาวจรรยาภรณ์ จันทร์ป้อม
Our Netflix club ห้อง ม.1/11 (342)
21
กิจกรรม ม.ต้น
1831
นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง
เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48) ห้อง ม.6/11 (245)
24
กิจกรรมเฉพาะ
1832
นางสาวสุภาคินี อินทร์นาก
ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11) ห้อง 933
55
กิจกรรม ม.ปลาย
1833
นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง
Bonjour in France ห้อง 936
22
กิจกรรม ม.ปลาย
1834
นางภัสวริญชญ์ วุฒิ
ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2) ห้อง 421
29
กิจกรรมเฉพาะ
1838
นางสาววิภาพรรณ จิตเสงี่ยม
ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน) ห้อง 535,536
55
กิจกรรม ม.ปลาย
1841
นางคนึงนิจ อุตรพงศ์
Let's read ห้อง 925
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1842
นายสุธี ทองวัง
ภาพยนตร์หรรษา ห้องมัลติมีเดีย 541
21
กิจกรรม ม.ต้น
1843
นางวิไลลักษณ์ วันลังกา
English England ห้อง 637
21
กิจกรรม ม.ต้น
1844
นางสาวเมธินี ทองตัน
ภาษาจีน ห้อง 649
21
กิจกรรม ม.ต้น
1846
นางนิสิตา สรรชัยพฤกษ์
เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24) ห้อง ม.6/10 (244)
24
กิจกรรมเฉพาะ
1849
นางนันทพร บุริพา
English Games ห้อง 932
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1856
นายธีระรัฐ หล้าเชียงของ
S&M (Song&Movie) ห้อง 941
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1857
นางอังคณา จินะรักษ์
English around you ห้อง 636
21
กิจกรรม ม.ต้น
1866
นางสาวอภิรดี กองบุญ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น ห้องญี่ปุ่น 631
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1867
นางสาวสกุลกาญจน์ อุ่นสืบ
วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี) ห้อง 313
21
กิจกรรม ม.ต้น
1868
นางสาวปุณยานุช อินทรรุจิกุล
ญี่ปุ่น ห้องญี่ปุ่น 631
21
กิจกรรม ม.ปลาย
1869
นางสาวธัญญาลักษณ์ ปวนเอ้ย
จีนจัด ห้อง 638
21
กิจกรรม ม.ต้น
1904
นางสาวชญาภัทร ดีพรมกุล
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
21
กิจกรรม ม.ต้น
1911
ว่าที่ร้อยเอกณภัทร ธุรกิจ
รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4) สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
65
กิจกรรม ม.ปลาย
1912
ว่าที่ร้อยเอกณภัทร ธุรกิจ
รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6) สนาม 1 สนามหญ้า
65
กิจกรรมเฉพาะ
1914
นางจันทนา วังกาษร
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1915
นางสาวเยาวเรศ พระโพธิวังซ้าย
เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40) ห้อง ม.6/6 (546)
20
กิจกรรมเฉพาะ

 


จำนวนกิจกรรม 150 กิจกรรม : 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5