ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม สถานที่เรียน จำนวนรับ
1=ม.ต้น 2=ม.ปลาย
1432
นางสาวขวัญศิริ ไทยเก่ง
ครอบครัวพอเพียง 1 ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
22
1
1433
นางสมพิศ อุทธิยา
ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา ห้อง 666
22
1
1434
นางสุทธีรา นัยติ๊บ
ครอบครัวพอเพียง 2 ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
20
2
1437
นางสาวธัญสิริ กาสนุก
ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น ธนาคารโรงเรียน
22
1
1503
นางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์
เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41) ห้อง ม.6/8 (242)
21
3
1504
นายชำนาญ แสงแก้ว
แบดมินตัน สนาม 2
22
1
1505
นายพิภพ จันทร์คำ
กรีฑา 1 สนาม 2
20
2
1508
นางสายยนต์ ผาทอง
พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป) ห้องพยาบาล
10
1
1509
นางสายยนต์ ผาทอง
พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป) ห้องพยาบาล
10
2
1510
นางสาวอรัญญา หมื่นโฮ้ง
รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5) สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
65
2
1511
นางฉัตรปภา ศรีถาวร
สุขภาพดีไม่มีขาย ใต้ถุนอาคาร 6
22
1
1512
นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ
รักษ์สุขภาพ ห้อง 926
20
2
1514
นายไสว หนูแก้ว
บาสเกตบอล สนาม 3
23
1
1602
นางสาวสุญาณี เย็นใจ
นาฏศิลป์ 2 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
22
1
1603
นายธนู แสนเพ็ชร์
ศิลปะ ม.ต้น ห้อง 635
22
1
1604
นายประสาทพร เสนาสุทธิพร
เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41) ห้อง ม.6/7 (231)
20
3
1605
นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
นาฏศิลป์ 1 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
22
1
1606
นายสุรีชัย ศาสตร์นอก
ทัศนศิลป์ ม.ปลาย ห้องศิลปะ
20
2
1607
นางสาวศศิลดา มูลเมือง
นาฏศิลป์ ม.ปลาย อาคาร 90 ปี ชั้น 3
20
2
1608
นายวัชชพันธ์ บุญญลัย
ยุวมัคคุเทศก์ อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
22
1

 


จำนวนกิจกรรม 152 กิจกรรม : 8 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>